മുഹമ്മദ് ശമീം

Jul 09 - 2012

എഴുത്തുകാരന്‍, പ്രഭാഷകന്‍, ചിന്തകന്‍. 1971 മാര്‍ച്ച് 28 ന് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പാപ്പിനിശ്ശേരിയില്‍ ജനനം. മതങ്ങളുടെ ദര്‍ശനം, താരതമ്യ പഠനം ,ചരിത്രം എന്നിവയിലും സാമൂഹിക, പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധന്‍, യേശു, മുഹമ്മദ് എന്ന കൃതിയാണ് മാസ്റ്റര്‍ പീസ്.

 

 

 

Stories from the Author


ആരോഗ്യം, മനശ്ശാസ്ത്രം പിന്നെ ലൈംഗികതയും
kanaser Thu, 01/03/2018 - 10:50
ചില നികാഹ് അനുഭവങ്ങള്‍
kanaser Thu, 15/02/2018 - 18:22
വാമനനും സംഘി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളും
Naseef Fri, 16/09/2016 - 11:07
കഞ്ചാവും ആധ്യാത്മിക ഭാവവും ! Naseef Sat, 11/04/2015 - 11:05
പശ്ചിമഘട്ടം : പരിസ്ഥിതിയുടെ ആത്മീയ വര്‍ത്തമാനം
irshad Wed, 04/12/2013 - 17:53
'പ്രഭാതവും പ്രദോഷവും മെഹ്ദിയാണ്'
reserve31 Mon, 09/07/2012 - 12:25