അബൂ അയാശ്

Aug 22 - 2014

Stories from the Author


ചുറ്റുപാടിലേക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്ന കഫീല്‍
Naseef Wed, 03/06/2015 - 12:23
കൊബാനിയിലെ പുതിയ ഖിബ്‌ല Naseef Sat, 01/11/2014 - 12:46
ആരാണ് ഹൂഥികള്‍? Naseef Wed, 08/10/2014 - 12:23
ലൗ ജിഹാദും ദീന്‍ വളര്‍ത്തലും Naseef Fri, 12/09/2014 - 14:35