ഫറാഹ് നജ്ജാര്‍

Apr 20 - 2017

Stories from the Author


എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രയേല്‍ പട്ടാളക്കാരെന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തത്!
Naseef Thu, 20/04/2017 - 11:40