മുഹമ്മദ് നൂരി ഔകാര്‍

Dec 16 - 2017

Stories from the Author


'ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമി, ഞങ്ങള്‍ കീഴടങ്ങില്ല'; ഫല്‌സ്തീന്‍ മണ്ണിലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓര്‍മയായി ഇബ്രാഹിം ഥുറയ്യ
zaheer Sat, 16/12/2017 - 15:31