ശഫീഖ് സി.പി

Dec 19 - 2017

Stories from the Author


ബ്രെയിന്‍ ഡെത്ത് സംഭവിച്ച വ്യക്തിയുടെ അവയവ ദാനത്തിന്റെ ഇസ്‌ലാമിക മാനമെന്ത്?
kanaser Tue, 19/12/2017 - 12:53