കമാല്‍ ബദ്ര്‍

Jan 30 - 2013

Stories from the Author


നന്ദി വാക്ക് പറയാന്‍ എന്താണിത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്?
Naseef Sat, 28/05/2016 - 11:58
സാധ്യതകളുടെ ഒരായിരം വാതിലുകള്‍
febinfathimap Wed, 18/05/2016 - 15:44
എന്തിന് ദുഖിക്കുന്നു?
Naseef Wed, 05/11/2014 - 14:12
ബലാത്സംഗ ഇര ശിക്ഷാര്‍ഹയോ?
reserve1 Wed, 30/01/2013 - 09:44